Publisert under 2024

ÅRSMØTEREFERAT 15.01.2024

Sted: Sparebanken Sør Arena (Start En Pøbb, inngang 1). Kl 1905

30 stemmeberettigede fremmøtte på årsmøtet.

Årsmøtet startet kl 1935 etter at Sveinung Valvik, konstituert daglig leder i IK Start, hadde et
innlegg og orienterte om hva som skjer fremover i klubben.

Saksliste:
Sak 1 Åpning ved styrets leder eller dens stedfortreder.
Sak 2 Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
Sak 3 Godkjennelse av innkallelsen og saksliste.
Sak 4 Valg av møteleder og referent.
Sak 5 Valg av tellekorps på to personer.
Sak 6 Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll.
Sak 7 Behandle og godkjenne årsregnskap og styrets årsberetning.
Sak 8 Behandle innkomne forslag.
Sak 9 Vedtektsendringer.
Sak 10 Fastsette kontingent.
Sak 11 Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og
varamedlemmer. Tjenestetiden er frem til neste ordinære årsmøte.
Sak 12 Valg av valgkomitè med minst to medlemmer.
Sak 13 Valg av revisor.

Les mer «ÅRSMØTEREFERAT 15.01.2024»