Vedtekter

Vedtekter Tigerberget – IK Start Supporterklubb

Sist endret: Årsmøtet 15.1.24 (§ 7  første setning)

Tidligere endret:

  • 16.01.23  Årsmøte (§ 7 punkt 11 og 12)
  • 14.12.15

Tigerberget-125x125

§ 1 Navn

Supporterklubbens navn er «Tigerberget – I.K. Start Supporterklubb» (forkortet Tigerberget) og ble stiftet 13.03.1995, med siste navneendring 15.03.2012.

§ 2 Organisasjonsområde og formål

Tigerberget er en selveiende og juridisk frittstående klubb som organiserer supporterne til I.K. Start.
Tigerberget har som formål å skape et inkluderende supportermiljø knyttet til I.K. Start som skal sørge for et stort og trofast publikum med en aktiv tribunekultur på I.K. Starts kamper. Tigerberget er en upolitisk og uavhengig klubb som tar avstand fra all form for rasisme, nazisme og voldsbruk. Tigerberget skal være åpen for alle uansett kjønn, alder, seksuell legning, rase og religion.

§ 3 Medlemskap

Alle som aksepterer Tigerbergets vedtekter kan bli tatt opp som medlemmer. Medlemskapet er gyldig fra den dato kontingenten er mottatt av Tigerberget. Medlemskapet løper til det skriftlig sies opp av medlemmet, dog vil medlemskapet regnes for oppsagt ved manglende kontingentinnbetaling.

§ 4 Kontingent

Kontingentens størrelse bestemmes av årsmøtet og gjelder for perioden frem til neste ordinære årsmøte.

§ 5 Årsmøteinnkalling

Årsmøtet innkalles av styret senest to uker før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, saksliste, styrets beretning, regnskap, forslag til kontingent og innkommende forslag. Forslag til årsmøtet må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Styret kaller inn til årsmøte ved e-post utsendelse til medlemmene samt ved oppslag der styret finner det naturlig. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er angitt i innkallingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan motta refusjon for faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Tigerbergets øverste organ og ordinært årsmøte avholdes årlig innen utgangen av uke 7.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Årsmøtet holdes på egnet sted. Alle medlemmer som har vært medlem i minimum 6 uker før årsmøtet er stemmeberettiget på årsmøtet. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Årsmøtet skal behandle og godkjenne:

1. Åpning ved styrets leder eller dens stedfortreder.
2. Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigete medlemmer.
3. Godkjennelse av innkallelsen og saksliste.
4. Valg av møteleder og referent.
5. Valg av tellekorps på to personer.
6. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
7. Behandle og godkjenne årsregnskap og styrets årsberetning.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Vedtektsendringer.
10. Fastsette kontingent.
11. Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og varamedlem(er). Tjenestetiden er 2 år.
12. Valg av valgkomité med minst to medlemmer. Tjenestetiden er 2 år.
13. Valg av revisor.

Stemmegivning:

Medlemmer av styret har ikke stemmerett under behandling av årsregnskap og styrets årsberetning.
Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall. I alle andre saker fattes vedtak med alminnelig flertall. Blanke og ugyldige stemmer anses som ikke avgitt.Valg foregår skriftlig dersom det fremmes krav om dette.
Alle personvalg foregår enkeltvis. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene foretas omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
På ekstraordinært årsmøte kan alle som er medlemmer på møtedatoen avgi stemme.

§ 9 Styret

Tigerberget ledes av et styre på 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Kun personer over 18 år er valgbare. Enhver som velges inn i styret som medlem eller varamedlem, må innen 1. februar påfølgende år, ha betalt medlemskontingenten. Dersom dette ikke er gjort, vil de umiddelbart miste plassen i styret, og blir erstattet med varamedlem.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/grupper/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Tigerbergets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Tigerberget utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrets leder (eller dens stedfortreders) stemme dobbelt.

§ 10 Revisjon

Årsmøtet velger revisor som skal revidere Tigerbergets årsregnskap. Personer med styreverv kan ikke velges som revisor. Om valgt revisor fratrer i løpet av året utnevnes revisor av styret.

§ 11 Sanksjoner

Medlemmer som opptrer på en måte som kan bringe Tigerberget i vanry kan ekskluderes av styret for kortere eller lengre tid, og alle beslutninger i styret er endelig frem til eventuell anke er behandlet av årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak mot andre medlemmer overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av Tigerberget kan kun skje dersom to etterfølgende, ordinære eller ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ved oppløsning av Tigerberget tilfaller alle midler, eiendeler og andre verdier I.K. Start i sin helhet. Denne paragraf kan kun endres dersom to etterfølgende, ordinære eller ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.