Årsmøtereferat 2023

ÅRSMØTEREFERAT 16.01.2023

Tigerberget Supporterklubb

Sted: Sparebanken Sør-Arena (Klubbhuset, 3.etg, inngang 7).  Kl 1905

31 stemmeberettigede fremmøtt på årsmøtet.

(Utskriftsvennlig versjon, pdf)

Årsmøtet startet kl 1945 etter at Sveinung Valvik, Kommersiell leder i IK Start, hadde et innlegg og orienterte om hva som skjer fremover i klubben.

Saksliste:

Sak 1   Åpning ved styrets leder eller dens stedfortreder.

Sak 2   Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

Sak 3   Godkjennelse av innkallelsen og saksliste.

Sak 4   Valg av møteleder og referent.

Sak 5   Valg av tellekorps på to personer.

Sak 6   Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll.

Sak 7   Behandle og godkjenne årsregnskap og styrets årsberetning.

Sak 8  Behandle innkomne forslag.

Sak 9  Vedtektsendringer.

Sak 10  Fastsette kontingent.

Sak 11  Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og

 varamedlemmer. Tjenestetiden er frem til neste ordinære årsmøte.

Sak 12  Valg av valgkomitè med minst to medlemmer.

Sak 13  Valg av revisor.

 

Sak 1

 Åpning ved styrets leder eller dens stedfortreder

Tigerbergets leder, Kai Rune Karlsen, ønsker velkommen.

Sak 2

Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer

Det er 31 stemmeberettigede fremmøtte på årsmøtet.

Sak 3

Godkjennelse av innkallelsen og saksliste

Innkallelse til årsmøtet er lagt ut på Tigerbergets Facebook og webside. Årsmøtepapirer er sendt ut på epost i forkant av møtet til medlemmer der epost har vært registrert.

 

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 4

Valg av møteleder og referent

Møteleder: Kai Rune Karlsen

Referent: Anne Maren Ravnaas

Sak 5

Valg av tellekorps på to personer

Robert Gimre          Ivar Høiland

Sak 6

Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll

Christina Bråthen         Mina K. Løyning

Sak 7

Behandle og godkjenne årsregnskap og styrets årsberetning

Kai Rune leser styrets årsberetning og Alf Thomas deler fra årets turer.

Sosiale media: om noen vil bidra eller har bilder/filmer som vi kan bruke e.l. kan de ta kontakt med Hilde Caspersen eller Anne Maren Ravnaas.

Ole Anders deler ut og går gjennom regnskapet. Det viser overskudd på 15611,- pr 31/12-22. Regnskapet skal til revisor om 2 uker og er ikke helt ferdigstilt. Det bør være ferdigstilt før årsmøtet og det foreslås derfor at styret formulerer en vedtektsendring til neste årsmøte om å endre dato for årsmøte til etter regnskapet har vært hos revisor.

Årsberetningen og regnskap godkjennes av de oppmøtte.

Sak 8

Behandle innkomne forslag

Ingen innkomne forslag å behandle på årsmøtet.

Sak 9

Vedtektsendringer

Det foreligger et forslag om vedtektsendringer.

–       Forslag til vedtektsendring fra Valgkomiteen om endring av §7 pkt 11 og 12.

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende:

 

11. Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og varamedlem(er). Tjenestetiden er 2 år

 

12. Valg av valgkomitè med minst to medlemmer. Tjenestetiden er 2 år.

 

Det blir valgt for 1 og 2 år ved dagens valg for å få den nødvendige skjevfordelingen.

Sak 10

Fastsette kontingent

Styrets forslag er å fortsette med samme kontingent for 2023 som 2022.

(Kr 100 for barn / 200 for voksen.)

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Styret kan til neste årsmøte legge frem evt forslag om et familie-medlemsskap.

Sak 11

Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og varamedlemmer. Tjenestetiden er frem til neste ordinære årsmøte

Forslag fra valgkomiteen: Vedtas enstemmig

 

Kai Rune Karlsen, leder (gjenvalgt) – valgt for 2 år

Alf Thomas Tønnessen, nestleder (gjenvalgt) – valgt for 2 år

Ole Anders E. Ellingsberg, styremedlem (gjenvalgt) – 1 år

Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt) – valgt for 1 år

Mina Kanchan Løyning, styremedlem (nyvalgt) – valgt for 2 år

 

Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (gjenvalgt) – valgt for 2 år

Jan Ivar Vevle, 2. varamedlem (gjenvalgt) – valgt for 1 år

Sak 12

Valg av valgkomitè med minst to medlemmer

Forslag fra valgkomiteen: Vedtas enstemmig

 

Anne Maren Ravnaas, leder (gjenvalgt) – valgt for 1 år

Robert Gimre (gjenvalgt) – valgt for 2 år

Sak 13

Valg av revisor

Styret har fått årsmøtets fullmakt til å oppnevne revisor. Rolf Eivind Bentsen er revisor.