ÅRSMØTEREFERAT 15.01.2024

Sted: Sparebanken Sør Arena (Start En Pøbb, inngang 1). Kl 1905

30 stemmeberettigede fremmøtte på årsmøtet.

Årsmøtet startet kl 1935 etter at Sveinung Valvik, konstituert daglig leder i IK Start, hadde et
innlegg og orienterte om hva som skjer fremover i klubben.

Saksliste:
Sak 1 Åpning ved styrets leder eller dens stedfortreder.
Sak 2 Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
Sak 3 Godkjennelse av innkallelsen og saksliste.
Sak 4 Valg av møteleder og referent.
Sak 5 Valg av tellekorps på to personer.
Sak 6 Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll.
Sak 7 Behandle og godkjenne årsregnskap og styrets årsberetning.
Sak 8 Behandle innkomne forslag.
Sak 9 Vedtektsendringer.
Sak 10 Fastsette kontingent.
Sak 11 Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og
varamedlemmer. Tjenestetiden er frem til neste ordinære årsmøte.
Sak 12 Valg av valgkomitè med minst to medlemmer.
Sak 13 Valg av revisor.

ÅRSMØTEREFERAT 2024

Sak 1 Åpning ved styrets leder eller dens stedfortreder
Tigerbergets leder, Kai Rune Karlsen, ønsker velkommen.

Sak 2 Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer
Det er 30 stemmeberettigede fremmøtte på årsmøtet.

Sak 3 Godkjennelse av innkallelsen og saksliste
Innkallelsen til årsmøtet er lagt ut på Tigerbergets Facebook- og webside.
Årsmøtepapirene er sendt ut på e-post i forkant av møtet til medlemmer der e-post har
vært registrert.
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 4 Valg av møteleder og referent
Møteleder: Kai Rune Karlsen
Referent: Anne Maren Ravnaas

Sak 5 Valg av tellekorps på to personer
Ordstyrer teller ved behov.

Sak 6 Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll
Tone Halvorsen og Christian Schulz

Sak 7 Behandle og godkjenne årsregnskap og styrets årsberetning
Kai Rune leser styrets årsberetning, samt for kro og regnskap.Alf Thomas deler fra årets
turer, både sammenmed Londsia og rene arrangement for Tigerbergets medlemmer
Turer: Sittende styre har ønske om at det kan kjøres 2 gratisturer for Tigerbergets
medlemmer i 2024-sesongen.
Sosiale media: Anne Maren ba om at følgere på FB/Instagram gjerne må like og dele
videre det som legges ut der for å øke synligheten.
Det kommer innspill om det kan åpnes opp så alle medlemmer på Tigerbergets FB-side
kan legge inn innlegg (uten å være admin). Styret ser på dette..
Grasrotandelen: Det oppfordres til å registreres seg med Tigerberget som mottaker av
din grasrotandel på Norsk tipping.
Regnskap: Pga tidlig årsmøte er ikke regnskapet helt ferdigstilt, men foreløpige tall viser
overskudd på vel 76.900 på Tigergergets konto, som gir en egenkapital på nesten
224.000. Det er registrert en egen konto på LONDISA under Tigerberget hvor
egenkapitalen pr 31/12-23 er registert med vel 18.000 (dette er et overskudd på vel
8.000).
Årsberetningen fra styret og regnskap godkjennes med informasjonen som foreligger.

Sak 8 Behandle innkomne forslag
1: Innsendt av styret
Forslag:
Det avsettes årlige midler på egen konto.
Begrunnelse:
Økonomien til Supporterklubben er god, og det bør settes av midler på egen
konto for å ta høyde for dårlige tider. Styret foreslår å sette av et beløp som
tilsvarer en tredjedel av grasrot inntektene og reguleres av disse for fremtiden.
Enstemmig vedtatt

Sak 9 Vedtektsendringer
1. Innsendt fra Styret
Årsmøtet vedtok å endre første setning i §7 slik styret foreslo til følgende:
Årsmøtet er Tigerbergets øverste organ og ordinært årsmøte avholdes årlig
innen utgangen av uke 7.

Sak 10 Fastsette kontingent
Styrets foreslo å fortsette med samme medlemskontingent for 2024, men at det legges
til et familiemedlemskap:
Barn/Ungdom: kr 100,-
Voksen kr 200,-
Familie (2 voksne + barn under 18 år) kr 500,-
Forslaget er vedtatt.

Sak 11 Foreta valg av styrets leder, styrets nestleder, 3 styremedlemmer og
varamedlemmer. Tjenestetiden er frem til neste ordinære årsmøte
Forslag fra valgkomiteen: Vedtas enstemmig

  • Kai Rune Karlsen, leder (ikke på valg)
  • Alf Thomas Tønnessen, nestleder (ikke på valg)
  • Mina Kanchan Løyning, styremedlem (ikke på valg)
  • Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt) – valgt for 2 år
  • Anne Maren Ravnaas, styremedlem (ny) – valgt for 2 år
  • Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (ikke på valg)
  • Jorun Bakken, 2. varamedlem (gjenvalgt) – valgt for 2 år

Sak 12 Valg av valgkomitè med minst to medlemmer
Forslag fra valgkomiteen: Vedtas enstemmig

  • Robert Gimre (ikke på valg)
  • Aslak Hansen Broen (ny) – valgt for 2 år

Sak 13 Valg av revisor
Styret har fått årsmøtets fullmakt til å oppnevne revisor. Rolf Eivind Bentsen er revisor